Profile รูป

 
รูปที่ทำกิจกรรม Thailand Go Green รูปปัจจุบัน
* ชนิดของรูปภาพต้อง .jpg เท่านั้น. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 Mb * ชนิดของรูปภาพต้อง .jpg เท่านั้น. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 Mb
 

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว

 
ชื่อ (นาย/นางสาว)
นามสกุล
ชื่อเล่น
อายุ   ปี
โทรศัพท์
LINE ID
Facebook
Email *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

สถานะภาพปัจจุบัน

 
กำลังศึกษาต่อระดับชั้น
สถาบันการศึกษา
จังหวัด
 
 

ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา

 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา/วิชาเอก สถานศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา
ปี พ.ศ. รวมจำนวนปี
 ปริญญาตรี
 ม.ปลาย
 สายอาชีพ
 ม.ต้น
 
 

ส่วนที่ 3 ประวัติการร่วมกิจกรรมกับบริษัท บางจากฯ ในการประกวด Thailand Go Green

1. กรุณาทำเครื่องหมาย และระบุข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Go Green กับ บริษัท บางจากฯ

ปีที่ร่วม พ.ศ. หัวข้อประกวด กิจกรรมที่ท่านประกวด
2550 ไบโอดีเซลล์แก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย
2551 ไบโอดีเซลล์แก๊สโซฮอล์ นวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย
2552 ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำพลังงานทดแทน อันดับ 1 ของเอเซีย
2553 Thailand Go Green : ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยพลังงานทดแทน
2554 แสงแดด : สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต
2555 เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน
2556 ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว
2557 ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว
   

2. ผลงานปีที่ท่านได้รับรางวัลในปีที่ท่านประกวดมีกิจกรรมอะไรบ้าง

รางวัลการแข่งขันระดับภูมิภาค/ประเทศ
2.1 ปี พ.ศ. รางวัล
2.2 ปี พ.ศ. รางวัล
2.3 ปี พ.ศ. รางวัล
2.4 ปี พ.ศ. รางวัล
2.5 ปี พ.ศ. รางวัล
รางวัลเดินทางดูงานต่างประเทศ
   

3. ความประทับใจที่ได้รับตอนที่ทำกิจกรรมกับบางจาก

 

4. การทำกิจกรรมกับบางจากมีประโยชน์อะไรกับท่านบ้าง

4.1 เป็นประสบการณ์ใช้อ้างอิงในการสมัครเรียนต่อ, สมัครงาน
 
อย่างมาก อธิบาย
 
ปานกลาง
ไม่ส่งผล
   
4.2 เสริมสร้างความรู้ / เพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง / ได้คิดสร้างสรรค์
   
อย่างมาก อธิบาย
 
ปานกลาง
ไม่ส่งผล
   
4.3 มีผลต่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
 
ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน
 
4.4 มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่าน
 
พฤติกรรมเดิม พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ด้านสิ่งแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
พฤติกรรมเดิม พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ด้านพลังงานทดแทน
1.
2.
3.
4.
5.
   

5. ท่านคิดว่าท่านมีความโดดเด่นด้านใดเป็นพิเศษตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

การเป็นคนดี
 
 
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ
การเป็นผู้มีความรู้
 
ผลการศึกษา
 
การเป็นผู้แทนโรงเรียน/สถานศึกษา ไปแข่งขัน/นำเสนองาน
 
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ
การทำประโยชน์ต่อผู้อื่น
 
ลักษณะการทำประโยชน์ /ร่วมโครงการใดบ้าง
 
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ
 
 
   
  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
รหัสยืนยัน   *
  * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบทุกช่อง
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง